Get Adobe Flash player

Osnovne komande

/nick pseudonim - da promjenite pseudonim (nickname) u drugo ime
/quit - da iza?ete iz c(ata
/msg nickserv register password email - da registrujete pseudonim (nickname). Umjesto password upišite svoju šifru, a umesto email Vašu adresu elektronske pošte! Nakon ove komande obavezno upišite sledec'u:
/msg nickserv set kill on - da naterate server da ne dozvoljava drugima da uzimaju Vaš pseudonim (nickname).
/msg nickserv identify password - da se identifikujete sa Vašom šifrom
/msg pseudonim poruka - da pošaljete privatnu poruku osobi sa specificiranim pseudonimom. Ovo možete izvesti i tako što c'ete dva puta kliknuti ime osobe u spisku, a onda u tom novom prozoru zapoc(eti razgovor.