BanjalukaLive

Wed04252018Javni poziv: Sufinansiranje 10.000 KM po projektu

opstina bllive2306

Grad Banjaluka raspisao je javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, koji će se sufinansirati iz budžeta grada u 2017. godini, u iznosu do 10.000 KM po projektu.

Organizacije mogu prijaviti projekte do 18. aprila, i to iz sljedećih oblasti:

- Zapošljavanje mladih,
- Neformalno obrazovanje, kultura i mladi,
- Zdravlje i socijalna politika prema mladima,
- Informisanje mladih,
- Ravnopravnost polova,
- Mobilnost, omladinski rad i organizovanje,
- Korištenje slobodnog vremena mladih i participacija u društvu,
- Borba protiv nasilja i kriminaliteta,
- Zaštita životne sredine i mladi,
- Stambena politika i mladi.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju, odnosno koje su upisane u Omladinski registar Grada Banja Luka, djeluju i imaju sjedište na području grada Banjaluke.

Prijave pristigle na ovaj javni poziv, razmatraće i vrednovati Komisija za odabir projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade po Javnom pozivu.

Prijava projekta na Javni poziv, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se u dva primjerka (1 štampana i 1 elektronska verzija - CD/USB – Obrazac 2. sa Prilozima od 1. do 2.) u zatvorenoj koverti lično u Gradsku upravu, kancelariju broj 14, tokom radnih dana u periodu od 8 do 15 časova ili preporučeno poštom na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, koji će se sufinansirati iz Budžeta grada Banja Luka u 2017. godini, iz oblasti (navedete oblast), poziv na broj 15-6-179/17, od 29.03.2017. godinu i navod „Ne otvarati“.

Kompletan javni poziv, obrasce i Pravilnik preuzmite ovdje.

Foto: BLLIVE