BanjalukaLive

Sun05202018Opozicija ponudila sporazum vladajućoj koaliciji

skupstina bllive1306


Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je u Banjaluci da bi do kraja sljedeće sedmice trebalo da bude formirana komisija čiji će zadatak biti rješavanje parlamentarne krize u RS, odnosno stvaranje uslova za normalno funkcionisanje parlamenta.

Čubrilović je rekao da će u Komisiji biti predstavnici stranaka vladajuće koalicije i opozicije, čiji će cilj biti usaglašavanje stavova političkih lidera u RS.

"Komisija koja će raditi na Sporazumu o principima političkog djelovanja i koordinacije, a činiće je predstavnici vladajućih i opozicionih parlamentarnih partija. Komisija će raditi na rješavanju aktuelnih problema i poboljšanju odnosa medju političkim partijama u RS", kazao je Čubrilović poslije sastanka sa liderima stranaka vladajuće koalicije i opozicionog Saveza za promjene.

Prema njegovim riječima, cilj sastanka je bio da se u budućnosti spriječi blokada rada parlamenta, što se dešavalo tokom septembra i oktobra, kada su poslanici opozicije fizički blokirali rad Narodne skupštne, optužujući vlast za kršenje zakona i poslovnika o radu parlamenta, prenijeli su mediji u RS.

Sastanku su, osim Čubrilovića, prisustvovali i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik DNS-a Marko Pavić i predsjednik SP-a Petar Đokić, kao i predsjednici opozicionih stranaka, SDS-a Vukota Govedarica, PDP-a Branislav Borenović i NDP-a Dragan Čavić.

Lideri opozicije predložili su vladajućim strankama Sporazum o principima političkog djelovanja i koordinacije, koji, između ostalog, predviđa prekid neprimjerene i uvredljive komunikacije između vlasti i opozicije, osnivanje Etičkog komiteta u kojem bi vlast i opozicija imenovali po dva člana, dok bi preostalih pet članova bile javne ličnosti, nezavisne i politički neopredijeljene.

U predloženom Sporazumu traži se i minimalno prisustvo pripadnika MUP-a RS u Narodnoj skupštini, koji će biti u civilnim odelima, kao i potpuno poštovanje poslovnika Narodne skupštine, Ustava i zakona bez izuzetaka i bez pristrasnosti.

Opozicione partije predložile su da se do donošenja novih zakona, kojim se regulisao rad javnog RTV servisa RS (RTRS) i Novinske agencije RS (SRNA), konsenzusom vladajućih i opzicionih stranaka dogovori privremeno upravljanje ovim medijskim kućama, kako bi se obezbijedilo nezavisno, profesionalno i objektivno informisanje javnosti i jednaka zastupljenost vlasti i opozicije u program RTRS-a i medijskom servisu SRNA.

U cilju smanjenja korupcije i nepotizma, opozicija je predložila da parlament RS odmah formira radnu grupu koja će izraditi nacrte Zakona o utvrđivanju porijekla imovine izabranih i imenovanih funkcionera i Zakona o sukobu interesa.

Takođe je predloženo i formiranje Savjeta Republike Srpske, u kojem bi bili najvši funkcioneri RS i najviši funkcioneri iz RS u zajedničkim institucijama BiH.

Savjet bi, kako je navedeno, imao konsultativno-savetodavni karakter i brinuo bi se o punoj koordinaciji aktivnosti od vitalnog interesa za Republiku Srpsku i odlučivao bi konsenzusom, a njime bi predsedavao predsjednik Narodne skupštine RS.

Tekst Sporazuma vam prenosimo u cjelosti:


Imajući u vidu da oštra i neprimjerena komunikacija između izabranih predstavnika naroda šteti ugledu i narušava kredibilitet svih , a posebno institucija Republike Srpske;

Prihvatajući neophodnost uspostavljanja uslova za nesmetano funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske kako bi ostvarivala svoju ustavnu ulogu i autoritet najviše zakonodavne institucije;

Saglasni da međusobne razlike ne mogu biti prepreka obavezi poštivanja ustavnog demokratskog okvira zasnovanog na definisanim slobodama, pravima i obavezama svih izabranih predstavnika naroda ,kao temeljnog uslova za izgradnju i unapređenje položaja Republike Srpske;

Dužni da stvaramo ambijent međusobnog uvažavanja i povjerenja izbjegavanjem komunikacije zasnovane na neistinama , neprovjerenim činjenicama i uvredljivim sadržajima ;

Opredjeljeni da poštujemo zakone, Ustav i druga akta obavezujućeg karaktera , stvarajući ambijent vladavine zakona i jednakih uslova za sve i na svakom mjestu ;

Odlučni da se u Republici Srpskoj obezbjede uslovi nepristrasnosti,objektivnosti i jednakih mogućnosti za sve stranke i građane koji će biti učesnici na opštim izborima iduće godine pri korištenju svih resursa u javnom vlasništvu a naročito RTRS i novinske agencije SRNA ;

Svjesni da je za Republiku Srpsku od najveće važnosti da njeguje i unapređuje parlamentarnu demokratiju zasnovanu na načelima slobode izbora političkog opredjeljenja , jednakosti pred zakonom bez obzira na različitosti , bez političkog uticaja na sve organe i institucije Republike koje su Ustavom i zakonima određene da budu autonomne,nepristrasne,objektivne, i meritorne;

Obavezni da kao nosioci narodnog suvereniteta građana Republike Srpske donosimo odluke vršeći javne funkcije u institucijama zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj i zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine isključivo u funkciji opšteg napretka i interesa Republike Srpske kao i konstitutivnog srpskog naroda u Bosni i Hercegovine;

Predsjednici političkih stranaka SNSD,SDS,PDP,DNS,NDP i SP ( u daljem tekstu : stranke ), dana 19.11.2017.godine u Banjoj Luci dogovorili su se da međusobne odnose političkih stranaka koje predstavljaju , počev od dana potpisivanja , grade i upražnjavaju poštujući akt koji zajednički prihvataju :

SPORAZUM

O PRINCIPIMA POLITIČKOG DJELOVANjA I KOORDINACIJE

Član 1

Izabrani funkcioneri stranaka kao i predstavnici stranaka neopozivo će prekinuti svu međusobnu neprimjerenu,uvredljivu i svađalačku komunikaciju na svakom mjestu i svugdje gdje obavljaju poslove kao predstavnici stranaka ili izabrani i imenovani funkcioneri u institucijama i organima na svim nivoima vlasti.

Član 2

Kako bi obezbjedili međusobnu komunikaciju koja će biti primjerena institucionalnom dostojanstvu Republike Srpske , stranke će osnovati Etički komitet kojeg će sačinjavati 9 članova od čega najmanje 5 nezavisnih i politički neopredjeljenih autoriteta najvišeg javnog ranga iz reda dokazano stručnih i moralnih javnih radnika u novinarstvu , građanskim nepolitičkim udruženjima i akademskoj zajednici .

Stranke SNSD,DNS,SP kao i stranke SDS,PDP,NDP imenovaće po dva zajednička člana Etičkog komiteta.
Članovi etičkog komiteta biraće između sebe presjedavajućeg Komiteta iz reda nestranačkih članova.

Etički komitet će sačiniti Pravilnik o svome radu kojim će se definisati sva pravila funkcionisanja,odlučivanja i izvještavanja osnivača i javnosti . Pravilnik će biti Aneks 1. Ovog Sporazuma.

Stranke osnivači obezbjediće uslove za nepristrasan i autoritativan rad Komiteta obavezujući se da Komitet počne sa radom punim kapacitetom do 31.12.2017.godine, i da sve stranke poštuju i provode zaključke Etičkog komiteta.

Član 3

Stranke će obezbjediti normalno funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske.
Posredstvom sojih izabranih narodnih poslanika stranke će obezbjediti :

Red u Narodnoj skupštini Republike Srpske održavaće zaposleni u službi obezbjeđenja kao i minimalan broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u civilnim odjelima u skladu sa višegodišnjom praksom i bez ličnog naoružanja, dok će vanjsko obezbjeđenje objekat vršiti uniformisana policija.

Potpuno poštovanje Poslovnika Narodne skupštine, Ustava i zakona bez izuzetaka i bez pristrasnosti obezbjediće svi narodni poslanici a naročito rukovodstvo Narodne skupštine.

Zakoni i odluke donosiće se u redovnoj proceduri.Hitne procedure za donošenje zakona i odluka Narodne skupštine primjenjivaće se samo izuzetno i u slučajevima kada postoje dokazivo opravdani razlozi.

U skladu sa Poslovnikom skupštinskim zasjedanjima rukovodiće Predsjednik Narodne skuptine , a samo izuzetno zbog opravdanih razloga privremeno može ustupiti pravo rukovođenja skupštinskim zasjedanjima prvenstveno podpredsjednicima iz dva najveća poslanička kluba.
Stranke se obavezuju na poštivanje odredbi ovog člana Sporazuma od prve slijedeće sjednice Narodne skupštine nakon potpisivanja ovog Sporazuma.
Član 4

U cilju stvaranja opšteg demokratskog ambijenta jednakih mogućnosti obezbjediće se nepristrasno i objektivno informisanje građana primjenom najviših profesionalnih standarda u republičkim javnim emiterima Radio televiziji Republike Srpske(RTRS) i novinskoj agenciji SRNA.
Narodna skupština će odmah formirati radnu grupu za izradu novih zakona kojima bi se obezbjedila potpuna objektivnost,profesionalnost i nezavisnost RTRS i novinske agencije SRNA.

Do donošenja novih zakona Narodna skupština Republike Srpske konsenzusom vladajućih i opzicionih stranaka dogovoriće privremeno upravljanje Radio televizijom Republike Srpske na način da se izabere novo rukovodstvo RTRS , uključujući i rukovodstvo informativno političkog progama.

Privremeni aranžman za upravljanje RTRS-om i agencijom SRNA trajao bi do donošenja i implementacije novih zakona koji bi trajno obezbjedili nezavisno,profesionalno i objektivno informisanje i stabilno finansiranje, racionalno,ekonomično i pozitivno poslovanje.

Obezbjediće se jednaka zastupljenost svih u informativnom i političkom programu u skladu sa članovima 7 ; 14 i 15 Zakona o radio televiziji Republike Srpske, kao i profesionalan i nepristrasan monitoring informativno političkog programa ,a vršiće ga Monitoring tim kojeg će formirati stranke potpisnice Sporazuma . Monitoring tim će brojati 5 članova i činiće ga nestranačke osobe sa visokim javnim autoritetom i profesionalnim iskustvom u medijima.

Monitoring tim će podnositi mjesečni izvještaj javnosti uz jasne preporuke za ostvarenje zakonskih obaveza iz članova 7 ; 14 i 15 Zakona o radio televiziji Republike Srpske u funkcionisanju RTRS.

Rok za donošenje novih je šest mjeseci od dana potpisivanja ovog sporazuma.

Radi obezbjeđenja fer i jednakih uslova za sve parlamentarne političke stranke i njihove izabrane i imenovane predstavnike svugdje i na svakom mjestu , posredstvom Narodne skupštine odmah će se pristupiti izradi Privremenog aranžmana za upravljanje RTRS – om i novinskom agencijom SRNA koji će biti Aneks 2 ovog sporazuma i kojim će se detaljno urediti sva pitanja iz člana 4. Ovog Sporazuma.

Za izradu ovog Aneksa u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma formiraće se radna grupa koju će činiti po jedan predstavnik svake parlamentarne stranke u Narodnoj skupštini RS i Ministar pravde u Vladi republike Srpske koji će presjedavati ovom radnom grupom.Radna grupa će odluke donositi dvotrećinskom većinom a primjena Privremenog aranžmana počeće najkasnije do 31.12.2017.godine.

Član 5

U cilju smanjenja korupcije i nepotizma Narodna skupština Republike Srpske će odmah formirati radnu grupu koja će izraditi nacrte Zakona o utvrđivanju porijekla imovine izabranih i imenovanih funkcionera i Zakona o sukobu interesa.

Radna grupa će u saradnji sa nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Republike Srpske izraditi i dostaviti strankama nacrte ovih zakona a Narodna skupština će ih razmatrati i usvojiti do kraja prvog polugodišta 2018.godine.

Zakoni će stupiti na snagu do isteka trećeg kvartala 2018.godine a primjenjivaće se od 01.01.2019.godine.
Plan aktivnosti,ciljevi i obuhvat ovih zakona utvrdiće se Aneksom 3. Ovog Sporazuma.

Radnu grupu činiće 9 članova od kojih će Ministarstvo Pravde u Vladi Republike Srpske imenovati 3 člana a parlamentarne stranke 6 članova .
Radna grupa biće formirana do 15. decembra 2017.godine , njome će presjedavati osoba iz Ministarstva pravde, i sačiniće Aneks 3. ovog Sporazuma do 31.12.2017.godine a Nacrte ovih zakona radna grupa će dostaviti strankama do 31.03.2018.godine.

Član 6

Radi zaštite interesa Republike Srpske i efikasne koordinacije formiraće se Savjet Republike Srpske kojeg će činiti Predsjednik RS , Srpski član Predsjedništva BiH , Predsjednik Narodne skupštine RS , Srpski Član Predsjedništva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (presjedavajući/kopresjedavajući) , Predsjednik Vlade RS i Srpski član Savjeta Ministara BiH (presjedavajući/kopresjedavajući) kao stalni članovi Savjeta.

Savjet po potrebi može uključiti u rad bez prava učestvovanja u odlučivanju i druge funkcionere Republike Srpske i institucija Bosne i Hercegovine kao i predsjednike vladajućih i opozicionih stranaka koje su osvojile mandate na poslednjim parlamentarnim izborima, i druga lica iz akademske , vjerske ili bilo koje druge zajednice u Republici Srpskoj čiji stav po određenom pitanju može biti od značaja za donošenje odluka.
Savjet će imati konsultativno savjetodavni karakter , brinuće se o punoj koordinaciji aktivnosti od vitalnog interesa za Republike Srpsku, odlučivaće konsenzusom , a svoj rad urediće poslovnikom koji će biti usvojen sa 2/3 glasova stalnih članova Savjeta.

Savjetom će presjedavati Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Služba Predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske izradiće Prijedlog poslovnika o radu Savjeta Republike Srpske i dostaviti ga potpisnicima Sporazuma do 15.decembra 2017.godine.
Prva sjednica Savjeta održaće se do 31.12.2017.godine.

U Banja Luci dana 19.11.2017.godine

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Milorad Dodik

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA Vukota Govedarica

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ Marko Pavić

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA Branislav Borenović

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET Dragan Čavić

SOCIJALISTIČKA PARTIJA Petar Đokić